Frása an Lae - Phrase of the Day

From Gaelchultúr.

The videos (1-200, 201-350) feature speakers from the different provinces of Ireland, thus featuring different pronunciations.
Máire Treasa Ní Dhubhghaill is from Galway (Connacht, west), Aodh Ó Gallchóir is from Gaoth Dobhair, Donegal (Ulster, north),
Sibéal Davitt is from Dublin (Leinster, east), and Cian Ó Lorcáin is from Kerry (Munster, south).

1.- Cén chaoi a bhfuil tú?
- Tá mé go breá.
- How are you?
- I’m fine.
VIDEO
2.Is fada an lá ó chonaic mé tú.I haven’t seen you in ages.VIDEO
3.Rugadh agus tógadh i gConamara mé.I was born and raised in Conamara.VIDEO
4.Dé do bheathasa.You’re welcome (used to greet someone on his/her arrival).VIDEO
5.Téim chuig rang Gaeilge oíche sa tseachtain.I go to an Irish language class one night a week.VIDEO
6.- An mbeidh deoch an dorais agat?
- Maith go leor.
- Will you have one for the road?
- Okay.
VIDEO
7.Tá sé an-dathúil.He’s very good-looking.VIDEO
8.Bhí lá saoráideach agam san obair inné.I had an easy day at work yesterday.VIDEO
9.- An bhfuil Gaeilge agat?
- Tá – tá mé líofa.
- Do you have Irish?
- Yes – I’m fluent.
VIDEO
10.Tá mé ag siúl amach léi le bliain anuas.I’m going out with her for the past year.VIDEO
11.Is mise an duine is sine sa chlann.I am the eldest in the family.VIDEO
12.Tá sé beartaithe agam dul go Páras don ndeireadh seachtaine.I intend to go to Paris for the weekend.VIDEO
13.- Go raibh maith agat.
- Go ndéana a mhaith duit.
- Thank you.
- You’re welcome.
VIDEO
14.Tá sé ard. / Tá sí ard.He’s tall. / She’s tall.VIDEO
15.Braithim uaim go mór thú.I really miss you.VIDEO
16.Táim ag maireachtaint i gCiarraí na laethanta seo.I'm living in Kerry these days.VIDEO
17.Féachaim ar an teilifís gach oíche.I watch television every night.VIDEO
18.- An bhfuil snámh agat?
- Tá./Níl.
- Can you swim?
- Yes./No.
VIDEO
19.Tá mé i mo chónaí i nGaillimh le trí bliana anuas.I’ve been living in Galway for the past three years.VIDEO
20.Bain súp as!Enjoy it!VIDEO
21.Tá sé gaofar.It’s windy.VIDEO
22.Tá dúil mhór agam sa ghrúpa sin.I really like that group.VIDEO
23.Seachain do cheann!Mind your head!VIDEO
24.Cén seoladh ríomhphoist atá agat?What's your email address?VIDEO
25.Is Éireannach mé.I’m Irish.VIDEO
26.Tá féith an cheoil ann. / Tá féith an cheoil inti.He’s musically talented. / She’s musically talented.VIDEO
27.Tá mé geallta le sé mhí anois.I’ve been engaged for six months now.VIDEO
28.Níl aon chlann orm. / Níl aon chlann orainn.I have no children. / We have no children.VIDEO
29.Tá mé i mo chónaí i m’aonar.I live alone.VIDEO
30.Tá biseach ag teacht orm.I’m getting better (i.e. recovering from an illness).VIDEO
31.Tá an-díomá orm.I’m very disappointed.VIDEO
32.Ní dóigh liom é.I don't think so.VIDEO
33.Is breá liom bia Iodálach.I love Italian food.VIDEO
34.Tá súil agam go mbeidh tú ar do sheanléim arís gan mhoill.I hope you’re back to yourself soon.VIDEO
35.Ádh mór, a Dhónaill.Best of luck, Dónall.VIDEO
36.Gaelainn
- Táim ag déanamh staidéir ar an nGaelainn.
Irish
- I'm studying Irish.
VIDEO
37.Tar isteach. Tá fáilte romhat.Come in. You’re welcome.VIDEO
38.Donn
- Tá súile deasa donna aici.
Brown
- She has nice brown eyes.
VIDEO
39.Tá fliú orm le cúpla lá anuas.I’ve had the flu for the past few days.VIDEO
40.Tá guth binn agat. You have a sweet voice.VIDEO
41.- An bhfuil tú saor san oíche amárach?
- Tá.
- Are you free tomorrow night?
- Yes.
VIDEO
42.Tá sí an-dathúil.She’s very good-looking.VIDEO
43.Beidh mé ag caint leat amárach.I’ll be talking to you tomorrow.VIDEO
44.Ní raibh puinn daoine ansin.There weren't many people there.VIDEO
45.Cén t-ainm atá ort?What’s your name?VIDEO
46.Tá sí iontach dóighiúil.She’s very pretty.VIDEO
47.Glaoigh orm nuair a gheobhaidh tú an deis.Call me when you get the chance.VIDEO
48.Tá an geansaí sin siar is aniar ort.That jumper is back to front on you.VIDEO
49.Is mise Sibéal – cén t-ainm atá ortsa?I am Sibéal – what’s your name?VIDEO
50.Bhris mé mo lámh.I broke my arm/my hand. VIDEO
51.Níl páistí ar bith agam.I have no children.VIDEO
52.Táim ag dul i dteannta le bean ó Luimneach.I'm going out with a woman from Limerick.VIDEO
53.- Cén chaoi a bhfuil ag éirí leat?
- Go maith.
- How are you getting on?
- Very well.
VIDEO
54.Ghoill sé go mór orm.It really upset me.VIDEO
55.Is fear deas é. / Is bean dheas í.He’s a nice man. / She’s a nice woman.VIDEO
56.- Conas atá* tú?
- Táim cuibheasach.
*pronounced 'tánn'
- How are you?
- I'm reasonably good.
VIDEO
57.Téim go dtí an phictiúrlann uair sa tseachtain.I go to the cinema once a week.VIDEO
58.Thaitin an dráma go mór liom.I really enjoyed the play.VIDEO
59.Deirfiúr. Seo í mo dheirfiúr Bríd.Sister. This is my sister Bríd.VIDEO
60.Cá mbuailfidh mé leat?Where will I meet you?VIDEO
61.Lig do scíth!Relax!VIDEO
62.Tá mé ag obair ó dhubh go dubh.I’m working from dawn to dusk (literally, from darkness to darkness).VIDEO
63.Tá mo lámh tinn.My arm/hand is sore.VIDEO
64.Táim ag freastal ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.I'm attending University College Cork.VIDEO
65.Is páiste aonair mé.I’m an only child.VIDEO
66.Tá mé ag súil go mór leis.I’m really looking forward to it.VIDEO
67.Tá sí ard agus tanaí.She’s tall and slim.VIDEO
68.Dún an doras sin - tá sé an-fhuar* istigh anseo.
*pronounced 'ana-fhuar'
Close that door - it's very cold in here.VIDEO
69.Gabh mo leithscéal, an féidir leat é sin a rá arís, le do thoil?Excuse me, can you repeat that, please?VIDEO
70.Tá díomá an domhain orm. / Bhí díomá an domhain orm.I’m really disappointed. / I was really disappointed.VIDEO
71.Go maire sibh bhur nuaíocht.Congratulations (e.g. on the birth of a baby).VIDEO
72.Tá an obair sin nach mór déanta agam.I'm almost finished with that work.VIDEO
73.- Feicfidh mé amárach tú.
- Maith go leor.
- I’ll see you tomorrow.
- Okay.
VIDEO
74.Tá scileanna maithe ríomhaireachta agam.I have good computer skills.VIDEO
75.Sin é go díreach.That’s it exactly.VIDEO
76.Ní fheadair ambaiste.I don't know at all.VIDEO
77.Is as Baile Átha Cliath ó dhúchas mé.I’m originally from Dublin.VIDEO
78.Cuirfidh mé téacs chugat ar ball.I’ll send you a text later.VIDEO
79.Seo do shláinte!To your good health!VIDEO
80.Is mise an dara duine is sine sa chlann.I'm the second eldest in the family.VIDEO
81.Is breá liom mo phost – tá sé an-suimiúil.I love my job – it’s very interesting.VIDEO
82.Peil
- Tá suim mhór agam sa pheil.
Football
- I have a great interest in football.
VIDEO
83.Tá sé an-bhrothallach.It’s very humid.VIDEO
84.Tóg go bog é.Take it easy.VIDEO
85.Tá beirt deartháireacha agam.I have two brothers.VIDEO
86.Fuair mé ardú céime i mbliana/anuraidh/arú anuraidh.I was promoted this year/last year/the year before last.VIDEO
87.Níl an dara rogha agam. / Ní raibh an dara rogha agam.I have no choice. / I had no choice.VIDEO
88.- An bhfuil siúcra uait?
- Tá./Níl.
- Do you want sugar?
- Yes./No.
VIDEO
89.Tá post lánaimseartha agam anois.I have a full-time job now.VIDEO
90.Tá aimsir ar dóigh ann.The weather is great.VIDEO
91.Cén chuma atá air? / Cén chuma atá uirthi?What does he look like? / What does she look like?VIDEO
92.Tar isteach anseo nóiméad. / Tagaigí isteach anseo nóiméad.Come in here for a minute (speaking to one person). / Come in here for a minute (speaking to more than one person).VIDEO
93.Tá aimsir mhaith ann.The weather is good.VIDEO
94.- Ar thaitin an scannán leat?
- Thaitin./Níor thaitin.
- Did you enjoy the film?
- Yes./No.
VIDEO
95.Is mise an duine is óige sa chlann.I am the youngest in the family.VIDEO
96.Tá tinneas fiacaile orm.I have a toothache.VIDEO
97.Éistim le ceol ar an raidió agus ar mo ghuthán.I listen to music on the radio and on my phone.VIDEO
98.Nach méanar duit!Lucky you!VIDEO
99.Bí i do thost! / Bígí in bhur dtost!Be quiet! (sing.) / Be quiet! (pl.)VIDEO
100.Beidh mé thar n-ais an mhí seo chugainn.I'll be back next month.VIDEO
101.Tá brón orm – níor thuig mé an cheist.I’m sorry – I didn’t understand the question.VIDEO
102.Tá an ceantar seo go hálainn.This area is lovely.VIDEO
103.Tá tinneas cinn orm ó mhaidin.I have a headache since this morning.VIDEO
104.Is iad seo mo thuismitheoirí.These are my parents.VIDEO
105.Tá mé pósta.I’m married.VIDEO
106.Sin dea-scéala.That’s good news.VIDEO
107.Go n-éirí go geal leat. / Go n-éirí go geal libh.Best of luck. (sing.) / Best of luck. (pl.)VIDEO
108.Táim an-chúramach* an tseachtain seo.
*pronounced 'ana-chúramach'
I'm very busy this week.VIDEO
109.Tá mé ag obair in oifig. Is breá liom an post.I’m working in an office. I love the job.VIDEO
110.Táimid mór le chéile le fada anois.We’ve been friends for a long time now.VIDEO
111.Bhí tintreach agus toirneach ann ar maidin.There was thunder and lightning this morning.VIDEO
112.Cuirfead téacs chugat láithreach. I'll send you a text later.VIDEO
113.Tá mé tuirseach. / Tá mé an-tuirseach.I’m tired. / I’m very tired.VIDEO
114.Coicís
- Bhí mé ansin ar feadh coicíse.
Fortnight
- I was there for a fortnight.
VIDEO
115.Chuir sé isteach go mór orm.It really bothered me.VIDEO
116.Tá seanbhlas* air.
*pronounced 'seana-bhlas'
It has a bad taste.VIDEO
117.Tá mé colscartha.I’m divorced.VIDEO
118.Tá sé doineanta inniu.It’s stormy today.VIDEO
119.- An bhfuil tú go maith?
- Tá mé go breá, go raibh maith agat.
- Are you well?
- I’m fine, thank you.
VIDEO
120.Ní aontaím leat. I don't agree with you.VIDEO
121.Labhraím le mo chairde ar Skype cúpla uair sa tseachtain.I speak to my friends on Skype a few times a week.VIDEO
122.- An bhfuil aithne agat ar Bhríd?
- Tá./Níl.
- Do you know Bríd?
- Yes./No.
VIDEO
123.Cuirigí oraibh bhur gcuid éadaí agus nígí bhur n-aghaidh.Put on your clothes and wash your faces.VIDEO
124.Tá sé i gceist agam seachtain a chaitheamh sa Spáinn. I intend to spend a week in Spain.VIDEO
125.Tá mé féinfhostaithe. / Tá mé dífhostaithe.I’m self-employed. / I’m unemployed.VIDEO
126.- An bhfuil ocras ort?
- Tá./Níl.
- Are you hungry?
- Yes./No.
VIDEO
127.Bolg. Tá pian i mo bholg.Stomach. I have a pain in my stomach.VIDEO
128.Mo ghraidhin go deo thú.You poor thing.VIDEO
129.- Ar mhaith leat dul chuig liom oíche Dé Domhnaigh?
- Ba bhreá liom.
- Would you like to go to a film with me on Sunday night?
- I’d love to.
VIDEO
130.- Cad é mar atá tú?
- Tá mé go breá. / Níl caill ar bith orm.
- How are you?
- I'm fine. / I'm not bad.
VIDEO
131.Níl deartháir ná deirfiúr ar bith agam.I have no brothers or sisters.VIDEO
132.Cailleadh é aréir. / Cailleadh í aréir. He passed away last night. / She passed away last night.VIDEO
133.Tá triúr deirfiúracha agam.I have three sisters.VIDEO
134.Bhí mé trína chéile.I was upset.VIDEO
135.Droim. Tá pian i mo dhroim.Back. I have a pain in my back.VIDEO
136.Bhí tromluí orm aréir. I had a nightmare last night.VIDEO
137.Éirím ag a hocht a chlog gach maidin agus téim ag obair ag a naoi.I get up at eight o’clock every morning and I go to work at nine.VIDEO
138.Tá an ceart agat.You're right.VIDEO
139.Go maire sibh bhur saol nua.Congratulations (said to newly-weds).VIDEO
140.Is aoibhinn liom ceol clasaiceach.I love classical music. VIDEO
141.Is breá liom fíon geal. Ní maith liom fíon dearg.I love white wine. I don’t like red wine.VIDEO
142.Tá post buan agam.I have a permanent job.VIDEO
143.Is fíor duit.You’re right.VIDEO
144.Is duine muinteartha é Seán. Seán is a friendly person. VIDEO
145.Tá lá deas ann. Tá sé an-te.It’s a nice day. It’s very warm.VIDEO
146.Codladh sámh.Sleep tight.VIDEO
147.Tá sé go deas bualadh libh.It’s nice to meet you (speaking to more than one person).VIDEO
148.Bhí lá faoin* dtor againn inné.
*pronounced ‘fén’
We had an idle day yesterday (literally, a day under the bush).VIDEO
149.- Tá sé go deas bualadh leat.
- Tá sé go deas bualadh leatsa freisin.
- It’s nice to meet you.
- It’s nice to meet you, too.
VIDEO
150.Tá an béile seo an-bhlasta. This meal is very tasty.VIDEO
151.Abair leis go raibh mé ag cur a thuairisce. / Abair léi go raibh mé ag cur a tuairisce.Tell him I was asking for him. / Tell her I was asking for her.VIDEO
152.Tá guth binn aige. / Tá guth binn aici.He has a sweet voice. / She has a sweet voice.VIDEO
153.Tá póit orm. Tá mé an-tinn.I have a hangover. I’m very sick.VIDEO
154.Sin drochscéala.That's bad news.VIDEO
155.Dia linn!God bless you (said when someone sneezes)!VIDEO
156.Táim bailithe den leabhar seo.I'm sick of this book.VIDEO
157.Tá mé ag obair in ollmhargadh. Ní maith liom an post – tá sé leadránach.I work in a supermarket. I don’t like the job – it’s boring.VIDEO
158.Is mór an trua sin.That's a great pity.VIDEO
159.Tá scornach thinn orm.I have a sore throat.VIDEO
160.Tá sé imithe le haer an tsaoil.He's off enjoying himself.VIDEO
161.Gabh mo leithscéal – níl mórán Gaeilge agam.Excuse me – I don’t speak much Irish.VIDEO
162.Lá breithe sona duit.Happy birthday (to you).VIDEO
163.Tá gruaig fhada dhubh uirthi.She has long black hair.VIDEO
164.Sláinte na bhfear agus go maire na mná go deo!Health to the men and may the women live forever!VIDEO
165.Tá ocras orm. / Tá mé stiúgtha leis an ocras.I’m hungry. / I’m starving.VIDEO
166.Tá féasóg fhada liath air.He has a long grey beard.VIDEO
167.Tá an ceart ar fad agat.You’re dead right.VIDEO
168.Cara
- Is í seo mo chara Aoife.
Friend
- This is my friend Aoife.
VIDEO
169.Tá mé i mo chónaí i gCorcaigh.I live in Cork.VIDEO
170.Tá mé go mór in éad leat.I'm really jealous of you.VIDEO
171.Tá mé uaigneach gan tú.I’m lonely without you.VIDEO
172.Is fear ciotrúnta é. / Is bean chiotrúnta í.He's a contrary man. / She's a contrary woman. VIDEO
173.Tá mé i mo chónaí le mo bhuachaill. / Tá mé i mo chónaí le mo chailín.I live with my boyfriend. / I live with my girlfriend.VIDEO
174.Níl suim ar bith agam sa rugbaí.I have no interest in rugby.VIDEO
175.Bhain sé geit asam.He/it startled me.VIDEO
176.Bhí Síle anseo inné/arú inné/ag an deireadh* seachtaine.
*pronounced 'ndeireadh'
Síle was here yesterday/the day before yesterday/at the weekend.VIDEO
177.- Cad ba mhaith leat a ól?
- Pionta, le do thoil.
- What would you like to drink?
- A pint, please.
VIDEO
178.An bhfuil fonn ort deoch a ól?Do you feel like having a drink?VIDEO
179.Is daoine deasa iad.They’re nice people.VIDEO
180.Is mise an dara duine is óige sa chlann.I'm the second youngest in the family.VIDEO
181.Tá mé an-tógtha leat.I’m very taken with you.VIDEO
182.Cuirfidh mé ríomhphost chugat ar ball.I'll send you an email later.VIDEO
183.Go n-éirí an t-ádh leat. / Go n-éirí an t-ádh libh.Good luck (speaking to one person). / Good luck (speaking to more than one person).VIDEO
184.Fan bog anois.Hold on a moment. / Take it easy.VIDEO
185.- An bhfuil tú pósta?
- Tá./Níl.
- An bhfuil tusa pósta?
- Are you married?
- Yes./No.
- Are you married?
VIDEO
186.Tá post sealadach agam.I have a temporary job.VIDEO
187.- Cén t-am atá sé?
- Tá sé ceathrú tar éis a haon.
- What time is it?
- It’s a quarter past one.
VIDEO
188.Mo cheol thú!Good on you!VIDEO
189.Is breá liom snagcheol.I love jazz (music).VIDEO
190.Chuaigh muid ar an drabhlás.
Chuaigh siad ar an drabhlás.
We went on the tear/on a bender.
They went on the tear/on a bender.
VIDEO
191.Tá súile deasa gorma aige.He has nice blue eyes.VIDEO
192.Oscail an fhuinneog sin – tá sé an-te* istigh anseo.
*pronounced 'ana-the'
Open that window – it's very warm in here.VIDEO
193.Tá sé fliuch. / Tá sé tirim.It’s wet. / It’s dry.VIDEO
194.Tá sé daor. / Tá sé an-daor.It's expensive. / It's very expensive.VIDEO
195.Tá mé idir dhá chomhairle. / Bhí mé idir dhá chomhairle.I’m between two minds. / I was between two minds.VIDEO
196.Níl aon léamh ort.There's no figuring you out.VIDEO
197.Is as Baile Átha Cliath mise – cé as tusa?I am from Dublin – where are you from?VIDEO
198.Ádh mór. Chífidh mé amárach tú.Good luck. I'll see you tomorrow.VIDEO
199.Bhí mé trína chéile mar gheall air.I was upset about it.VIDEO
200.Oíche mhaith. Codladh sámh.Good night. Sleep tight.VIDEO
201.Téim ag snámh agus ag rith go minic.I go swimming and running often.VIDEO
202.Bhain mé céim amach anuraidh.I completed a degree last year. VIDEO
203.Deartháir. Seo é mo dheartháir Peadar.Brother. This is my brother Peadar.VIDEO
204.- Cén aois* do mhac?
- Tá sé bliain d'aois** /dhá bhliain/trí bliana/ceithre bliana/cúig bliana/sé bliana.
*pronounced 't-aos'
**pronounced 'd'aos'
- What age is your son?
- He's one year old/two years/three years/four years/five years/six years.
VIDEO
205.Ní maith liom bia Indiach – tá sé ró-spíosrach.I don’t like Indian food – it’s too spicy.VIDEO
206.Cad é do bharúil?What do you think?VIDEO
207.Ná bí dána. / Ná bígí dána.Don’t be bold. (sing.) / Don’t be bold. (pl.)VIDEO
208.Tá an-dealramh* agat le d'athair.
*pronounced 'ana-dhealramh'
You look very like your father. VIDEO
209.Tá sé ag stealladh báistí.It’s pouring rain.VIDEO
210.An bhfuil scéal nuachta ar bith agat?Do you have any news?VIDEO
211.Cos. Tá mo chois an-tinn.Foot/leg. My foot/leg is very sore.VIDEO
212.Níl gíog ná míog as an leanbh. / Ní raibh gíog ná míog as an leanbh.There isn't a peep out of the baby. / There wasn't a peep out of the baby.VIDEO
213.Tá mo chroí istigh ionat.I’m mad about you (literally, my heart is in you).VIDEO
214.Bhí fearthainn throm ann ar maidin.There was heavy rain this morning.VIDEO
215.Téim chuig ceolchoirmeacha anois is arís.I go to concerts now and again.VIDEO
216.- Conas atá* tú?
- Táim go diail.
*pronounced 'tánn'
- How are you?
- I'm great.
VIDEO
217.Oíche mhaith. Slán abhaile.Goodnight. Safe home.VIDEO
218.Níor chuir sé isteach ná amach orm.It didn't bother me at all.VIDEO
219.Táimid scartha óna chéile le bliain go leith anois.We’ve been separated from each other for a year and a half now.VIDEO
220.Éirigh as! / Éirígí as!Stop it (speaking to one person)! / Stop it (speaking to more than one person)!VIDEO
221.Tá mé ag roinnt tí le triúr eile.I’m sharing a house with three others.VIDEO
222.Níor thaitin an ceol liom ar chor ar bith.I didn't like the music at all.VIDEO
223.Tá sé beag agus ramhar.He’s small and fat.VIDEO
224.- Cén uimhir ghutháin atá agat?
- Náid/a haon/a dó/a trí/a ceathair/a cúig/a sé/a seacht/a hocht/a naoi
- What's your phone number?
- Zero/one/two/three/four/five/
six/seven/eight/nine
VIDEO
225.Slán agat. / Slán leat. / Slán go fóill.Goodbye (said to the person staying). / Goodbye (said to the person leaving). / Goodbye for now.VIDEO
226.Tá mé ag teacht chugam féin.I'm recovering.VIDEO
227.Tá slaghdán orm.I have a cold.VIDEO
228.Cara
- Seo é mo chara Diarmuid.
(A) friend
- This is my friend Diarmuid.
VIDEO
229.Tá mé i mo chónaí in árasán le beirt eile.I’m living in an apartment with two others.VIDEO
230.Siúil leat! Táimid mall. Let's go! We're late.VIDEO
231.Feicfidh mé tú ar ball. / Feicfidh mé tú níos deireanaí.I’ll see you later.VIDEO
232.Ná tóg aon cheann dó. / Ná tóg aon cheann di.Don't mind him. / Don't mind her. VIDEO
233.Tá Fraincis líofa agam.I speak fluent French.VIDEO
234.Caith siar é agus ná lig aniar é! Drink up (literally, throw it back and don't let it back up again)!VIDEO
235.Chuir sé ionadh an domhain orm.It really surprised me.VIDEO
236.Comhghairdeas leat! / Comhghairdeas libh!Congratulations (speaking to one person)! / Congratulations (speaking to more than one person)!VIDEO
237.Tá mé te. / Tá mé an-te.I’m warm. / I’m very warm.VIDEO
238.Tá blagaid air nó Tá sé maol. He's bald.VIDEO
239.Bhog mé go Gaillimh nuair a bhí mé ocht mbliana déag.I moved to Galway when I was eighteen.VIDEO
240.Táim tugtha traochta.I'm absolutely exhausted.VIDEO
241.Is tú grá geal mo chroí.You’re my sweetheart (literally, the bright love of my heart).VIDEO
242.Bhí mé ag caint leis aréir/inné/arú inné/ag an deireadh seachtaine. I was talking to him last night/yesterday/the day before yesterday/at the weekend.VIDEO
243.Bhí mé súgach/ar meisce/ar deargmheisce.I was tipsy/drunk/really drunk.VIDEO
244.Níl blas ródheas air.It doesn't taste very nice.VIDEO
245.- Cé mhéad deartháir atá agat?
- Triúr.
- How many brothers do you have?
- Three.
VIDEO
246.Tá aithne agam uirthi le cúig bliana/le deich mbliana/le fiche bliain. I've known her for five years/for ten years/for twenty years.VIDEO
247.Tá gruaig ghairid fhionn uirthi.She has short blonde hair.VIDEO
248.
- Bhíos ansin ar feadh míosa.
(A) month
- I was there for a month.
VIDEO
249.Tá mé i mo chónaí faoin tuath. / Tá mé i mo chónaí cois farraige.I live in the country. / I live beside the sea.VIDEO
250.- Ar mhaith leat deoch eile?
- Cinnte./Níor mhaith.
- Would you like another drink?
- Sure./No.
VIDEO
251.Tá mé ag súil go mór le tú a fheiceáil arís.I’m really looking forward to seeing you again.VIDEO
252.Níl aon dabht mar gheall air.There's no doubt about it.VIDEO
253.- An mbeidh deoch agat?
- Gloine fíona, le do thoil.
- Will you have a drink?
- A glass of wine, please.
VIDEO
254.Tá sé saor. / Tá sé an-saor.It's cheap. / It's very cheap.VIDEO
255.Lá Altaithe sona duit! / Lá Altaithe sona daoibh!Happy Thanksgiving (addressing one person)! / Happy Thanksgiving (addressing more than one person)!VIDEO
256.Feicfidh mé tú ag a haon a chlog/a dó a chlog/a trí a chlog/a ceathair a chlog/a cúig a chlog/a sé a chlog.I’ll see you at one o’clock/two o’clock/three o’clock/four o’clock/five o’clock/six o’clock.VIDEO
257.Beidh mé* thar n-ais Dé Luain seo chugainn.
*pronounced 'béad'
I'll be back next Monday.VIDEO
258.- An maith leat bia Francach?
- Is breá liom é.
- Do you like French food?
- I love it.
VIDEO
259.Tá lámh agus focal eadrainn. / Tá lámh agus focal eatarthu.We're engaged (literally, there's a hand and a word/promise between us). / They're engaged (literally, there's a hand and a word/promise between them). VIDEO
260.Tá sé leathuair tar éis a haon/a dó/a trí/a ceathair/a cúig/a sé.It’s half past one/two/three/four/five/six.VIDEO
261.Beidh Pádraig thar n-ais amárach/arú amárach/an tseachtain seo chugainn.Pádraig will be back tomorrow/the day after tomorrow/next week.VIDEO
262.- Cé mhéad páiste atá agat?
- Duine amháin.
- Cé mhéad páiste atá agatsa?
- Beirt./Triúr./Ceathrar.
- How many children do you have?
- One.
- How many children do you have?
- Two./Three./Four.
VIDEO
263.Tá sé tanaí. / Tá sí tanaí.He's thin. / She's thin.VIDEO
264.Feicfidh mé tú ag a seacht a chlog/a hocht a chlog/a naoi a chlog/a deich a chlog/a haon déag a chlog/a dó dhéag a chlog.I’ll see you at seven o’clock/eight o’clock/nine o’clock/ten o’clock/eleven o’clock/twelve o’clock.VIDEO
265.- Cén aois* d'iníon?
- Tá sí sé bliana/seacht mbliana/ocht mbliana/naoi mbliana/deich mbliana
*pronounced 't-aos'
- What age is your daughter?
- She's six/seven/eight/nine/ten (years)
VIDEO
266.- An maith leat ceol clasaiceach?
- Ní maith.
- Do you like classical music? – No.VIDEO
267.Tá sin fíor. or Tá sé sin fíor. That's true.VIDEO
268.Tá sé leathuair tar éis a seacht/a hocht/a naoi/a deich/a haon déag/a dó dhéag.It’s half past seven/eight/nine/ten/eleven/twelve.VIDEO
269.Is breá an uain í.The weather is lovely.VIDEO
270.Tá Gaeilge, Béarla agus Spáinnis agam.I speak Irish, English and Spanish.VIDEO
271.Ceol traidisiúnta
- Tá dúil mhór agam sa cheol traidisiúnta.
Traditional music
- I really like traditional music.
VIDEO
272.- Cén t-am atá sé?
- Tá sé beagnach ceathrú chun a dó.
- What time is it?
- It’s almost a quarter to two.
VIDEO
273.Táim ag dul go Sasana ag deireadh na míosa.I'm going to England at the end of the month.VIDEO
274.Tá deartháir amháin agus deirfiúr amháin agam.I have one brother and one sister.VIDEO
275.Glúin
- Ghortaigh mé mo ghlúin.
Knee
- I hurt my knee.
VIDEO
276.- Cén post atá agat?
- Is múinteoir mé. / Is dochtúir mé. / Is mac léinn mé.
- What job do you have?
- I’m a teacher. / I’m a doctor. / I’m a student.
VIDEO
277.- An dtaitníonn ceol clasaiceach leat?
- Taitníonn./Ní thaitníonn.
- Do you like classical music?
- Yes./No.
VIDEO
Christmas
278.An bhfuil siopadóireacht na Nollag ar fad déanta agat?Have you done all your Christmas shopping?VIDEO
279.An gcuirfeá na bronntanais faoin gcrann Nollag, le do thoil? Agus seachain na maisiúcháin!Would you put the presents under the Christmas tree, please? And mind the decorations!VIDEO
280.Tá turcaí, liamhás, maróg Nollag agus páipéar beartán le ceannach agam go fóill agus níl ach trí lá fágtha go dtí Lá Nollag!I have to buy a turkey, a ham, a Christmas pudding and wrapping paper yet and there are only three days left until Christmas Day!VIDEO
281.Beannachtaí na Nollag ort! / Beannachtaí na Nollag oraibh!Season's greetings (addressing one person)! / Season's greetings (addressing more than one person)!VIDEO
282.Téigh a chodladh go luath anocht! Tá Daidí na Nollag ar a bhealach!Go to sleep early tonight! Santa is on his way!VIDEO
283.Nollaig shona duit! / Nollaig shona daoibh!
Gurab amhlaidh duit. / Gurab amhlaidh daoibh.
Merry Christmas (addressing one person)! / Merry Christmas (addressing more than one person)!
Same to you (addressing one person). / Same to you (addressing more than one person).
VIDEO
284.Tá Lá Fhéile Stiofáin chomh leadránach sin!St. Stephen's Day is so boring!VIDEO
285.Cé a d'ith na seacláidí ar fad?Who ate all the chocolates?VIDEO
286.Ná habair go bhfuil an scannán sin ar siúl arís!Don't tell me that that film is on again!VIDEO
287.Níl mé ag iarraidh ceapaire turcaí a fheiceáil go deo arís! Táim bréan díobh!I don't ever want to see a turkey sandwich again! I'm sick of them!VIDEO
288.Céard a bheidh ar siúl agat Oíche Chinn Bliana?
Céard a bheidh ar siúl agat Lá Caille?
What are you doing on New Year's Eve?
What are you doing on New Year's Day?
VIDEO
289.Athbhliain faoi mhaise duit! / Athbhliain faoi mhaise daoibh!Happy New Year (addressing one person)! / Happy New Year (addressing more than one person)!VIDEO
290.Go mbeirimid beo ar an am seo arís.May we live to see this time of year again.VIDEO
291.An bhfuil aon rúin déanta agat don Bhliain Nua?Have you made any New Year's resolutions?VIDEO
292.Tá mise chun a bheith níos aclaí i mbliana.I'm going to be fitter this year.VIDEO
293.Táim tar éis éirí as an aiste bia cheana féin!I've given up on the diet already!VIDEO
294.Ádh mór ort sa bhliain atá amach romhainn.Best of luck in the year ahead.VIDEO
295.Oíche Nollaig na mBan shona duit! / Oíche Nollaig na mBan shona daoibh!Happy Women's Christmas/Little Christmas (addressing one person)! / Happy Women's Christmas/Little Christmas (addressing more than one person)!VIDEO
continuing
296.Tá an-dealramh* aige lena athair.
*pronounced 'ana-dhealramh'
He looks very like his father.VIDEO
297.Tá mé i mo chónaí i lár na cathrach / ar imeall na cathrach / i mbaile beag.I live in the city centre / on the edge of the city / in a small town.VIDEO
298.Tá meas mór agam air. / Tá meas mór agam uirthi.I have great respect for him. / I have great respect for her. VIDEO
299.- An bhfuil ceol agat?
- Tá.
- Are you musical?
- Yes.
VIDEO
300.Táim ag dul go Londain Dé Luain/Dé Máirt/Dé Céadaoin/Déardaoin/Dé hAoine/Dé Sathairn/Dé Domhnaigh.I'm going to London on Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/
Friday­/Saturday/Sunday.
VIDEO
301.Tá drochlá ann. Tá sé an-fhuar.It’s a bad day. It’s very cold.VIDEO
302.- Cé as tú?
- As Tír Chonaill mé ach tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath anois.
- Where are you from?
- I'm from Donegal but I'm living in Dublin now.
VIDEO
303.- Cé mhéad deirfiúr atá agat?
- Ceathrar.
- How many sisters do you have?
- Four.
VIDEO
304.Tá bua an cheoil agat.You've got a talent for music.VIDEO
305.Níl mé pósta. Tá mé singil.I’m not married. I’m single.VIDEO
306.Ith do dhinnéar. / Ithigí bhur ndinnéar.Eat your dinner (addressing one person). / Eat your dinner (addressing more than one person).VIDEO
307.- An maith leat ceol traidisiúnta?
- Is maith.
- Do you like traditional music?
- Yes.
VIDEO
308.Tá goimh air liom. / Tá goimh uirthi liom.He's annoyed with me. / She's annoyed with me.VIDEO
309.Seinnim an giotár agus an fhidil.I play the guitar and the fiddle.VIDEO
310.Cuirfidh mé scairt ort i gceann leathuaire.I'll call you in half an hour.VIDEO
311.Tá mé dúnta i ngrá leis. / Tá mé dúnta i ngrá léi.I’m head over heels in love with him. / I’m head over heels in love with her.VIDEO
312.Táim buíoch díot. / Táim buíoch díbh.I'm grateful to you (speaking to one person). / I'm grateful to you (speaking to more than one person).VIDEO
313.Is fuath liom ceol tuaithe.I hate country music.VIDEO
314.- Cad é mar atá tú?
- Tá mé go maith. Agus tú féin?
- Tá mé go breá.
- How are you?
- I'm well. And yourself?
- I'm fine.
VIDEO
315.Tá beagán Iodáilise agam.I speak some Italian.VIDEO
316.Is breá liom a ghuth. / Is breá liom a guth.I love his voice. / I love her voice.VIDEO
317.Tá ceol agam.I’m musical.VIDEO
318.Tá mé ag déanamh staidéir ar an stair agus ar an tíreolaíocht.I'm studying history and geography.VIDEO
319.Tá mé fuar. / Tá mé an-fhuar.I’m cold. / I’m very cold.VIDEO
320.Mac léinn is ea mé.I'm a student.VIDEO
321.Tá an Ghearmáinis ar mo thoil agam.I speak fluent German.VIDEO
322.Tá cumha orm.I'm lonely.VIDEO
323.- Cé mhéad teanga atá agat?
- Trí cinn: Béarla, Fraincis agus Gaeilge.
- How many languages do you speak?
- Three: English, French and Irish.
VIDEO
324.- An bhfuil bainne uait?
- Braon beag, le do thoil.
- Do you want milk?
- A little drop, please.
VIDEO
325.Níl teangacha iasachta ar bith agam.I don’t speak any foreign languages.VIDEO
326.Tá aithne mhaith agam air. / Tá aithne mhaith agam uirthi. / Tá aithne mhaith agam orthu.I know him well. / I know her well. / I know them well.VIDEO
327.- An maith leat do phost?
- Is maith./Ní maith.
- Do you like your job?
- Yes./No.
VIDEO
328.Tá bua na dteangacha aige. / Tá bua na dteangacha aici.He has a talent for languages. / She has a talent for languages. VIDEO
329.Tá post páirtaimseartha agam i siopa.I have a part-time job in a shop.VIDEO
330.Táimid cúig bliana/deich mbliana/fiche bliain pósta i mbliana.We're five years/ten years/twenty years married this year.VIDEO
331.Tá tart orm. / Tá mé spalptha leis an tart.I’m thirsty. / I’m parched.VIDEO
332.Bhí an-chleachtadh* agam ag an bhféile.
*pronounced 'ana-chleachtadh'
I had a great time at the festival.VIDEO
333.Sláinte! / Sláinte mhór!Cheers! / Good health!VIDEO
334.Lá San Vailintín sona duit, a stór/a thaisce/a rún/a ghrá geal mo chroí.Happy Valentine's Day, my darling/my dear/my dear/my sweetheart.VIDEO
335.Cuir téacs chugam nuair a bheidh tú saor.Send me a text when you're free.VIDEO
336.Bí ciúin! / Bígí ciúin!Be quiet (speaking to one person)! / Be quiet (speaking to more than one person)!VIDEO
337.Tá an sciorta sin isteach is amach ort.That skirt is inside out on you. VIDEO
338.A stór. / A thaisce. / A rún.My darling. / My dear. / My dear. VIDEO
339.Téanam ort.Let's go.VIDEO
340.Tá sé ramhar. / Tá sí ramhar.He's fat. / She's fat.VIDEO
341.Tá deabhadh orm.I'm in a hurry.VIDEO
342.Níl dúil ar bith agam ann.I don't like it at all. VIDEO
343.Táim cuibheasach gan a bheith maíteach.I'm reasonably well (literally, I'm middling without having anything to boast about).VIDEO
344.Cos
- Bhris mé mo chos.
Leg
- I broke my leg.
VIDEO
345.An gcodlaís go maith? / An raibh codladh maith agat?Did you sleep well? / Did you have a good sleep?VIDEO
346.Seachtain
- Bhí mé ansin ar feadh seachtaine.
(A) week
- I was there for a week.
VIDEO
347.Nach aoibhinn an gearrchaile thú! / Nach aoibhinn an garsún thú!Aren't you a lovely girl! / Aren't you a lovely boy!VIDEO
348.Braithim uaim go mór í.I really miss her.VIDEO
349.Brostaigh ort! / Brostaígí oraibh!Hurry up (speaking to one person)! / Hurry up (speaking to more than one person)!VIDEO
350.Beidh mé ar ais i gceann leathuaire/i gceann uair an chloig/i gceann dhá uair an chloig.I'll be back in half an hour/in an hour/in two hours. VIDEO